Nejste spokojeni se zálohovou platbou na byt?

0
11
Reklama

K největším nedorozuměním dochází při porovnávání výšky zálohových předpisů od odlišných správců. Reálné výdaje, ale i výše odměny pro konkrétního správce jsou různé. Zvažte, zda je výše odměny adekvátní kvalitě poskytovaných služeb.

Pokud máte pocit, že údaje na zálohovém předpisu nejsou správně či přehledné, nebo nejste spokojen se zprávou domu, měli byste se obrátit na svého správce. Než se však pustíte do vyřizování, možná se vám sejde stručný přehled informací, které se týkají problematiky zálohových plateb nejen ve starších bytech, ale i v novostavbách.

Za co vlastně platíme při zálohové platbě?

Měsíční zálohy se vážou na reálný odhad výdajů spojených se správou bytového domu. Kromě běžných nákladů určených na provoz, údržbu a opravy, se může v zálohovém předpisu objevit i položka investičních nákladů na potenciálně větší opravy, případně rekonstrukce či modernizaci budovy. Zálohové předpisy se v jednotlivých bytových domech samozřejmě liší. V principu však zálohového předpisu nelze vynechat náklady na dodávku tepla, vody, elektrické energie společných prostor, osvětlení venkovní i vnitřní, úklid, odvoz a likvidaci odpadu, výtahy, technickou či zimní údržbu. Samostatné položky představují poplatek za správu domu a příspěvky do fondu údržby a oprav.

Zálohový předpis by měl být přiměřeně podrobný, ale především přehledný, srozumitelný a transparentní. Díky těmto důležitým atributem si můžete utvořit jasnou představu o tom, za co vlastně platíte. Podobu konkrétního zálohového předpisu z velké části ovlivňují i ​​stavebně technické charakteristiky bytového domu. Klíčová je například energetická náročnost budovy, ale často i její celkový stav, který může ovlivňovat výšku jednotlivých záloh na zálohovém předpisu. Svou roli hraje i náročnost vlastníků bytů a jejich požadavky na standard poskytovaných služeb, který samozřejmě také ovlivňuje provozní náklady, a tedy i výši měsíčních záloh. Typickým příkladem takové služby je úklid, kde na výsledek (ale samozřejmě i výslednou cenu), nemá vliv jen kvalita úklidu, ale i jeho frekvence,

V novostavbě platíte více

Majitelé bytů v novostavbách si před koupí bytu často neuvědomují, že budou muset platit i za moderní technologie, které se v obytném domě nacházejí. Podle legislativy se musí také pravidelně provádět odborné prohlídky a zkoušky pro vyhrazené technické zařízení, a to tlakové, zdvihací, elektrické či plynové. V novostavbě může být například elektronická požární signalizace, kamerový systém, chlazení, vzduchotechnika či odvětrávání garáží. Všechny tyto moderní technologie jsou náročnější na provoz či údržbu, což se pochopitelně odrazí na zálohovém předpisu.

Výška záloh

Výsledná podoba zálohového předpisu v konečném důsledku závisí nejen na samotného ročního nákladu za provoz bytového domu, ale i na způsobu rozúčtování jednotlivých nákladů. Při rozúčtování musí správce zohlednit míru využívání společných částí a zařízení domu vlastníky bytů nebo nebytových prostor. Je standardem, že způsob rozúčtování jednotlivých položek zálohového předpisu ať už podle plochy bytu, osob, měsíců nebo počtu bytů, bývá dohodnutý přímo ve smlouvě o zprávě. Vlastníci bytů mají právo změnit a odsouhlasit rozúčtování nákladů podle jiného klíče, musí se však na něm shodnout většina vlastníků bytů a nebytových prostor. Častým předmětem sporu bývá například výtah, který obvykle nepoužívají vlastníci bytů v prvním patře. Pokud se nadpoloviční většina majitelů shodne na společném řešení,

Nemusíte čekat na vyúčtování do května

Roční vyúčtování, které poskytuje ucelený obraz o správě domu, je správce bytového domu povinen vypracovat nejpozději do 31. května následujícího kalendářního roku. Vlastník bytu má však podle zákona právo nahlédnout do účetnictví spravovaného domu i v průběhu roku. Pokud máte tedy pocit, že údaje na zálohovém předpisu nejsou správně či přehledné či nejste spokojen se zprávou domu, měli byste se obrátit na svého správce. Může vám pomoci i řada nezávislého odborníka, s kterým lze konzultovat konkrétní problém.

Reklama