Pokud chcete stavět, potřebujete územní rozhodnutí

0
48
Reklama

Územní rozhodnutí je rozhodnutím o umístění stavby, kterým se určuje stavební pozemek, umísťuje se stavba na něm a určují se podmínky na umístění stavby.

Územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě návrhu na vydání územního rozhodnutí územní rozhodnutí v samostatném územním řízení se vyžaduje pro stavby, které nejsou jednoduchými stavbami ve smyslu stavebního zákona.

Stavby, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, mají jedno nadzemní podlaží, mohou mít i jedno podzemní podlaží a podkroví, se zpravidla povolují v spojeném územním a stavebním řízení, na jehož základě je vydáno stavební povolení spojené s územním rozhodnutím.

Pokud má stavba dvě a více plnohodnotných nadzemních podlaží, je třeba získat územní rozhodnutí v územním řízení.žádost se podává na příslušný stavební úřad.

Co je uvedeno v návrhu na vydání územního rozhodnutí

 • jméno, příjmení, adresa navrhovatele
 • předmět územního rozhodnutí se stručnou charakteristikou území a způsobu jeho využití
 • seznam všech známých účastníků řízení
 • druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí s uvedením vlastnických a jiných práv, kterých se územní rozhodnutí týká, parcelní čísla sousedních pozemků a staveb
 • pokud jde o návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby ao využití území, souhlas vlastníka pozemku, nemá-li navrhovatel k pozemku vlastnické nebo jiné právo
 • údaje o splnění podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy, pokud byly pořízeny před podáním návrhu

Co musíte přiložit k návrhu na vydání územního rozhodnutí

 • dvojmo situační výkres současného stavu území na základě katastrální mapy se zakreslením stavby, které se návrh týká, a její polohy, s vyznačením vazeb na okolí. Pokud se návrh týká mimořádně rozsáhlých území s velkým počtem účastníků územního řízení nebo umístění liniové stavby, je třeba přiložit také mapový podklad ve dvou vyhotoveních v měřítku 1: 10 000 až 1: 50 000 s vyznačením širších vztahů
 • (Účinků) k okolí
 • dokumentace pro územní rozhodnutí ve dvou vyhotoveních vypracovaná oprávněnou osobou; v případech uvedených v § 45 odst. 6 písm. a) stavebního zákona postačí dokumentace vypracovaná osobou s příslušným odborným vzděláním,
 • navrhované umístění stavby s vyznačením odstupů od hranic sousedních pozemků a staveb v měřítku 1: 200
 • architektonické řešení stavby
 • údaje o stavebně a konstrukčním řešení stavby
 • vyjádření správců inženýrských sítí
 • výpis z katastru nemovitostí
 • snímek z katastrální mapy
 • stanovisko odboru požární ochrany
 • stanovisko a vyjádření zainteresovaných orgánů státní správy

Obsah rozhodnutí

Vydané územní rozhodnutí musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a adresu navrhovatele a ostatních účastníků stavebního řízení
 • druh, účel a stručný popis předmětu územního rozhodnutí
 • druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se předmět rozhodnutí umísťuje
 • podmínky podle druhu územního rozhodnutí, kterými se mimo jiné zaručuje ochrana veřejných zájmů a práv účastníků řízení
 • rozhodnutí o námitkách účastníků řízení
 • dobu platnosti rozhodnutí
 • k rozhodnutí se připojuje ověřený situační výkres se zakreslením plánu územního rozhodnutí a na podkladu katastrální mapy

Lhůta pro rozhodnutí

 • v jednoduchých věcech, zejména lze-li rozhodnout na podkladě dokladů předložených účastníkem řízení, rozhodne správní orgán bezodkladně
 • v ostatních případech, zvláštní zákon nestanoví jinak, je správní orgán povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejpozději do 60 dnů; pokud nelze vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán (orgán příslušný rozhodnout o odkladu). Pokud správní orgán nemůže rozhodnout do 30, popřípadě do 60 dnů, je povinen o tom účastníka řízení s uvedením důvodů uvědomit.
Reklama