Hrozí vám na pozemku sesuv půdy?

0
250
Reklama

Sesuv půdy je vážná záležitost, kterou není radno podceňovat. Kromě toho, že hrozí škody na majetku, může jít i o zdraví.

S tímto problémem se na nás obrátila naše čtenářka. Má zahrádku ve svažitém terénu a už několik let bojuje se svahy. Terén s kaskádami přesahuje výšku i 20 metrů, kaskády však sedají, trhají se, sesouvají. Něco svépomocí vybetonovali z kamene,  zpevnily svahovku a něco nechali „na přírodě“.

Jak to řešit?

Odpovídá odborník, který se problematice sesuvů věnuje už zhruba 30 let.

Hříchy minulosti

V minulosti se zahrádky často přidělovány v oblastech, které byly jinak nevyužitelné, především nevhodné na výstavbu. Byly to takzvaně problémová území.

Trochu teorie

Tloušťka sesouvajících se zemin je proměnlivá. Na vrchu kopců je relativně malá a směrem do údolí se zvyšuje. Je to dáno zvětráváním zemin a gravitací. Pro představu, kdysi dávno tu byly pouze skály, které se vlivem zvětrávání (voda, mráz, vítr) drobili, a postupně splavovali do údolí a následně do moří. Mořské dna, kam se to splavovalo, se horotvornými procesy zvedli a zase se to opakovalo. Tak, zjednodušeně vysvětleno, vznikl současný terén.

Z hlediska stability platí, že každá zemina se udrží v nějakém přirozeně stabilním sklonu svahu, přičemž záleží na jejích vlastnostech. Štěrky vytvářejí strmější svahy, jejich zrna se lépe zaklíní. Písky mají menší zrna, hůře se zaklínit, proto se udrží v menším sklonu a hlíny a jíly jsou na tom, z tohoto pohledu, nejhorší. Dalším faktorem je voda. Postavený hrad z písku u moře má strmé stěny, ale když přijde vlna, najednou ho spláchne. I proto je přirozený sklon písčitých pláží vlivem vody v mělkém sklonu. V přírodě se přirozeně vytváří rovnováha, a tak se strmé svahy postupně sesouvají.Rychlost pohybu závisí na materiálového složení, sklonu a množství vody.

Mělký či hluboký sesuv?

„Z otázky není zřejmé, na jaké délce je převýšení 20 m, protože to určuje sklon svahu.Dalším faktorem je plošná velikost a hloubka sesuvu, které jsou dány tvarem terénu a geologickým složením. Mělké sesuvy dosahují tloušťku sesouvajících se hmot pouze několik metrů, hlouběji sesuvy až několik desítek metrů. Opěrné zídky a svahovka se zakládají do nezámrzné hloubky, obvykle od 0,8 do 1,0-1,5 m. Vrstva země, sesouvající se do údolí, má však, téměř s určitostí, větší hloubku. Tak se uvedené konstrukce pohybují spolu se zeminou. Rychlost pohybu ovlivňují zejména srážky, takže po deštivém období se projeví větší deformace, a v suchém možná žádné.Rychlost pohybu není v celé ploše území stejná, proto trhá konstrukce. Pro představu, jeden metr krychlový zeminy má hmotnost kolem dvou tun. „Malý“ sesuv, například v šířce 5 m, hloubce 2 ma délce 10 m, představuje 100 m³ zeminy o hmotnosti až 200 tun. “

Odstranění příčiny

Sesuvy ve většině případů vyvolává podzemní voda ve svahu, která zhoršuje pevnostní vlastnosti zemin, méně časté je podkopání svahů stavebním zásahem, nebo násypy na kopcích se zvýšením sklonu svahu. Sanace jsou proto většinou zaměřeny na odstranění příčin, což může být odvodnění svahu nebo zmírnění sklonu svahu. Pro návrh je třeba znát příčinu a tloušťku sesuvu a podle toho navrhnout protiopatření.Nejvhodnějším řešením je odstranění příčiny. Pokud se v okolí v minulosti nedělali terénní úpravy, příčinou bývá většinou podzemní voda. Odvodnění svahu je nejčastějším způsobem stabilizace.

Upřednostněte měkké konstrukce

V sesuvných územích se používají zejména měkké konstrukce, které se dokáží alespoň částečně přizpůsobit pohybu, jako jsou gabionové koše, kamenné hrázky bez malty a betonu. V případě menšího poškození se dají jednoduše opravit. Tvrdé konstrukce se v takových územích zlomí, či jinak zdeformují, což je i vizuálně patrné.Použití měkkých, prostě opravitelných konstrukcí, považuji za nejvhodnější způsob.Jelikož se problém pravděpodobně týká i vašich sousedů zahrádkáře, možná by bylo dobré se spojit a řešit ho komplexně a společně i s rozdělením nákladů. Posouzení a návrh opatření však doporučuji svěřit odborníkům, geologům.

zraz1

 

 

 

Reklama