Pravidelné prohlídky plynových spotřebičů se vyplatí

0
23
Reklama

Preventivní péče se vyplácí v každé oblasti, spotřebiče na plynový pohon nevyjímaje.

Informace, jak pečovat o plynový spotřebič, bývají vždy součástí návodu k obsluze. Rozsah a frekvence prohlídek jsou individuální a závisí na typu, složitosti a značky spotřebiče. Obecně však první prověrku kotlů a ohřívačů výrobci doporučují po roce provozu a měla by se opakovat každý rok. Plynové sporáky a trouby stačí zkontrolovat jednou za dva roky. Povinnost provádět tyto preventivní prohlídky legislativa zatím neurčuje. Zákon definuje pouze odpovědnost vlastníka za bezpečné fungování plynových spotřebičů v domácnosti.

ZÁKLAD BEZPEČNÉ PROVOZU

Servisní prohlídka kromě diagnózy a odstranění problémů udržuje přístroj v dobré kondici. Někdy opravdu stačí spotřebič vyčistit a správně nastavit, například upravit spalování kotle. Zanedbaná údržba může postupně vést ke zhoršování procesu hoření, čímž se snižuje účinnost spotřebiče a přímo úměrně narůstá spotřeba plynu. Nedokonalým spalováním dochází i ke vzniku nebezpečného oxidu uhelnatého. Při prohlídce staršího zařízení počítejte is alternativou, že technik vám navrhne jeho výměnu. O provedení prohlídky vám revizní technik vystaví protokol.

JEN S CERTIFIKÁTEM

Preventivní prohlídky mohou provádět pouze odborně způsobilí servisní technici. Aby mohli realizovat kontrolu a servis konkrétních značek plynových spotřebičů, absolvují školení u výrobců. Revizní technici mohou mít více certifikátů. Ptejte se vždy na osvědčení, které jej opravňuje kontrolovat váš typ zařízení. Kontakt na servisního technika získáte přímo od prodejce nebo na internetových stránkách výrobců. Informace poskytuje i plynárenský průmysl . Pokud nový spotřebič neuvede do provozu autorizovaná firma, ztrácíte nárok na záruku.

BEZPEČNĚ S PLYNEM

– Přírodní zemní plyn je bez zápachu. Proto se do něj přidává zápachová látka, takzvaný odorant. Lze jej ucítit již při nízké koncentraci. Není jedovatý, při jeho dokonalém spalování vzniká pouze oxid uhličitý a vodní pára.

– Problémem může být nedokonalé spalování zemního plynu, kdy vzniká jedovatý oxid uhelnatý. Příčinou bývá obvykle nedostatečný přísun čerstvého vzduchu ke spotřebičům, když se spaliny shromáždí v místnosti. Dbejte proto na dostatečné větrání.

– Únik plynu zjistíte roztokem saponátu či mýdla. Projeví se tvorbou bublin v místě netěsnosti. Při úniku plynu třeba vypnout všechny plynové spotřebiče, uzavřít hlavní uzávěr plynu a nepoužívat elektrické spotřebiče. Zemní plyn je výbušný, když jeho koncentrace ve vzduchu je přes 5%.

– Únik plynu třeba nahlásit na poruchovou linku SPP, na číslo 0850 111 727. Na této lince můžete sdělit i výpadek dodávky plynu a poruchu plynoměru.

– Plynové spotřebiče nikdy neopravujte svépomocí. Jejich údržbu svěřte výhradně do rukou kvalifikovaným pracovníkem s požadovaným oprávněním.

– Plynárenské zařízení po hlavní uzávěr plynu jsou ve vlastnictví SPP. Od tohoto uzávěru je plynový rozvod majetkem vlastníka nemovitosti. Výjimkou je plynoměr, který se sice nachází za hlavním uzávěrem, ale patří SPP, který vykonává i jeho kontrolu a údržbu. Přesto odpovědnost za jeho poškození nese odběratel plynu.

– V bytových domech se o rozvody a kotelnu musí starat společenství vlastníků a správcovské společnosti. Za bytové rozvody od plynoměru a plynové spotřebiče v bytě je zodpovědný majitel.

– Preventivní prohlídky se doporučuje realizovat mimo topnou sezónu. Kontrolovat by se měly všechny plynové sporáky, plynové kamna, takzvané gamatky, plynové ohřívače vody a plynové kotle. Prohlídkami se zajišťuje jejich větší provozní bezpečnost, spolehlivost a vyšší energetická účinnost, což v konečném důsledku vede k finančním úsporám.

– Pokud nechcete ztratit záruku na spotřebič během záruční lhůty, musíte požádat o servis jednou ročně autorizovaného technika. Po uplynutí záruční lhůty jsou pravidelné prohlídky jen logickým pokračováním péče o spotřebič.

 

Reklama