Ztracené bednění na zhotovení železobetonového překladu

0
822
Reklama

Na zhotovení železobetonového překladu, průvlaku, případně věnců je možné použít například U-profily slepené z bílého pórobetonu, které vytvářejí po zabudování tzv. ztracené bednění. Profily nejsou nosné, ale nosnou část překladu tvoří železobetonové jádro s vloženou výztuží připravené podle statického výpočtu.

Při vytváření konstrukčních prvků se U-profily zabudovávají stejně jako hladké tvárnice, tedy se spojují tenkovrstvou lepicí maltou, ložné a styčné spáry se vzájemně maltou. Při zhotovení překladů se U-profily kladou na předem připravené montážní podepření – bednění. Styčné spáry se zcela promaltovat. Na zdivo se kladou do tenkovrstvého maltového lože o tloušťce 1 až 3 mm.

Před zhotovením překladu se z tvárnice, na kterou se budou profily klást, hoblíkem odstraní vyčnívající pera a jiné nerovnosti. Do tvárnic se přišroubují dřevěné hranoly, na které se uloží dřevěné fošny tak, aby horní hrana byla na úrovni horní hrany tvárnice. U-profil a profil s integrovaným EPS se kladou na zdivo a bednění tak, aby úložná délka překladu na zdivu byla minimálně 250 mm. Je třeba dbát na rovnost a přesnost uložení jednotlivých profilů. Na základě statického výpočtu se předem připraví výztuž ve formě armokošů. Předem připravené armokoše se vkládají do jádra U-profilu a zafixují se. Tím se zajistí potřebné krytí výztuže betonem. Připravené profily s vloženou výztuží se zabetonují. Betonová směs se průběžně zhutňuje propichováním nebo pomocí ponorného vibrátoru. Před betonáží jádra překlad navlhčí vodou.

Betonuje se v jednom pracovním cyklu po menších úsecích betonem minimálně z třídy C 20/25. Horní plocha betonového jádra se zarovná, U-profily tvoří ztracené bednění. Stejným způsobem se vyhotovují překlady i na vnitřních nosných stěnách. Profily s integrovaným EPS se kladou na připravené bednění ve dvou řadách, otočené tepelnou izolací do středu zdiva. Je třeba upozornit, že slouží pouze k řešení překladů nad otvory (okna, dveře) v jednovrstvém zdivu a obvodové stěně. Věnce se pak realizují klasicky věncovou tvárnicí a dodatečnou tepelnou izolací. Pokud je tloušťka zdiva 500 mm, vynechá se mezera o šířce 50 mm, do které se vloží dodatečná tepelná izolace. Při kladení profilů je třeba dbát na rovnost a přesnost uložení.

Nerovnosti se upraví poklepáním gumovým kladivem. Do obou jader takto připraveného bednění se vloží připravena výztuž ve formě armokošů. Výztuž překladu přečnívá do stropní konstrukce tak, aby měl nosník dostatečnou výšku a tím i únosnost. Armokoše vložené do překladů se zabetonují po jejich horní hranu tak, aby bylo možné na překlad umístit stropní nosníky, případně stropní vložky. Na výztuž překladu se napojí i výztuž věnce na úrovni stropu. Tímto způsobem je možné vytvořit podle statického výpočtu nad otvorem překlad se světlou délkou do 4 mv závislosti na vyztužení a zatížení.

 

Reklama