Postav svůj sen s PORFIXem, ideálním materiálem pro Vaši stavbu!

0
10
Reklama

PORFIX – porobeton je to materiál, ze kterého postavíte svůj sen velmi rychle, snadno a úsporně. Přečtěte si, jaké jsou jeho další výhody.

  1. Lehká opracovatelnost – lehký pórovitý materiál je rychle a přesně opracovatelný na požadovanou míru bez zbytečného odpadu, jednoduchým a cenově dostupným nářadím. Materiál se řeže, brousí, vrtá, frézuje a to vše bez velkých odborných návyků a zkušeností.
  2. Rychlost výstavby – stavební systém PORFIX umožňuje použití všech konstrukčních prvků tak, aby stavba byla zrealizována rychle. Variabilní skladba těchto prvků se dokáže přizpůsobit i těm nejneobvyklejším požadavkům a konstrukčním detailům. Všechny konstrukční prvky jsou řešeny tak, aby při zabudování do stavby měli jednotný pórobetonový povrch.
  3. Jednoduché drážkování – všechny drážky a rozvody pro vodu, odpad a elektřinu se dají zrealizovat velmi přesně, což vede k úspoře času a materiálu při jejich vytváření a začišťování.
  4. Jednoduché omítání – přesnost pórobetonových tvárnic a příčkovek vede k nízké spotřebě omítek, které je možné díky tomu nanášet v tenké vrstvě podle doporučení výrobce konkrétní omítkové směsi.
  5. Pórobeton – univerzální stavební poklad – univerzálnost pórobetonu spočívá ve vyvážené kombinaci nízké objemové hmotnosti s dobrou konstrukční pevností. Nízkou objemovou hmotnost zajišťuje pórovitost materiálu, konstrukční pevnost tvoří velmi pevná krystalická struktura mezipórových stěn. Nízká hmotnost umožňuje tvarovat pórobetonové výrobky do větších rozměrů v souladu s ergonomickými požadavky. Tyto rozměry zvyšují rychlost výstavby a snižují spotřebu spojovací malty.
  6. Tepelně – izolační vlastnosti – pórobetonová hmota je svou strukturou, kde póry představují cca 50% objemu materiálu, ideálním tepelně izolačním materiálem. Některé konstrukce z pórobetonu splňují ve většině případů tepelně-technické požadavky současných norem bez dodatečného zateplení. Tato skutečnost vylučuje projekční, staticko-fyzikální a technické problémy, které mají při kombinovaných technikách za následek i cenový nárůst takových realizací. Rovnoměrnost pórobetonových stěn a stropů (oproti komplikovaným zatepleným konstrukcím) ovlivňuje pozitivně prostupy tepla, vodních par a vzduchu.
  7. Požární bezpečnost – podle mezinárodních technických norem je pórobeton nehořlavým materiálem a je zařazen podle reakce na oheň do třídy A1. Stavební materiál PORFIX je schopen svými vlastnostmi zabránit rozšíření požáru v stavbách bytového, občanského a průmyslového sektoru. Při požáru se z pórobetonu neuvolňují žádné škodlivé plyny ani látky.
  8. Neomezená životnost – autoklávu se dosahuje krystalicky stabilní a objemově stálá hmota, ve které se mění jen postupně klesající obsah fyzikálně vázané vody. Pórobeton při expediční vlhkosti není citlivý na mráz. Kapilární a pórovitá struktura zabezpečuje mrazuvzdornost bez změny stavebně-technických parametrů pórobetonové hmoty. Avšak při nezastřešených a nevyřízených stavbách je třeba pórobetonový materiál chránit před zmrazovacími cykly (déšť-mráz) překrytím nepromokavým materiálem. Životnost takto chráněného pórobetonu je neomezená.

    .

Reklama